Johann Sebastian Bachund Musik des 20. Jahrhunderts

Werke von Johann Sebastian Bach,
Albert Roussel, Isang Yun und
Bohuslav Martinu

Ulrich Roloff – Flöte
Ji-Yeoun You – Klavier